จิตวิทยาเชิงบวก

Positive Psychology

จิตวิทยาเชิงบวก คือ ศาสตร์ทางจิตวิทยาที่ทำงานกับอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็ง (character strengths)และ คุณค่าภายใน (value and meaning) ด้วยการจัดการความคิด ความรู้สึกภายในต่อสิ่งที่มีหรือสิ่งที่พบเจอ เพื่อให้สามารถเป็นต้นทุนต่อการเสริมสร้างความงอกงามทางจิตใจ (flourishing)

เรียนรู้จิตวิทยาเชิงบวก

ประโยชน์ของจิตวิทยาเชิงบวก

"จิตวิทยาเชิงบวก" จากผลการวิจัยในหลายประเทศบอกเราว่า

เราเชื่อใน

เราเชื่อว่า MINDSET ของทุกคนเปลี่ยนได้
ถ้าเข้าใจกระบวนการพัฒนา MINDSET ที่เพียงพอ

ความเชี่ยวชาญของเรา

เราคือทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกอย่างจริงจัง เพื่อช่วยครู และผู้ปกครอง
โดยนำเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ในครอบครัว ในโรงเรียน ผ่านแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นมาอย่าง
เปิดใจ และปรับใจ

รางวัลที่เราได้รับ

Most Empathetic Awards : Education
disruption hackathon2

Depa Digital
Startup fund

StormBreaker Venture Batch (disrupt technology venture)

Partners

LIFE EDUCATION Thailand

บริษัทอันดับ 1 ของประเทศไทยที่ทำเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกกับโรงเรียนกว่า 100 โรงเรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

Education disruption

ร่วมวาดแผนการศึกษาแห่งโลกอนาคตสำหรับคนไทย ปรับตัวอย่างไรให้ทันกับความ เปลี่ยนแปลง ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาของไทย