Virtue of Transcendence (คุณธรรมด้านการรู้จักความจริงของโลกและชีวิต)​

จุดแข็งเชิงบวกที่อยู่ในกลุ่มคุณธรรมด้านนี้ จะเป็นจุดแข็งที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่มีความหมาย สามารถเชื่อมโยงตนเองและผู้คนกับสิ่งที่มีความเป็นนามธรรม จับต้องได้ยาก แต่มีความหมายได้ดี ทั้งเรื่องของจิตวิญญาณ ความสวยงาม ความดีงาม ความพึงพอใจในช่วงเวลาต่างๆของชีวิต และความฝันที่มีต่ออนาคต​

การชื่นชมความงามและความเป็นเลิศ

มีความละเอียดอ่อนในการถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์ได้อย่างมีชีวิตชีวา
อ่านต่อ

การรู้จักบุญคุณ และชื่นชมสิ่งรอบตัว

มีความรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือสิ่งที่ตนเองได้รับ
อ่านต่อ

ความศรัทธา

เชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือคุณค่าบางอย่างที่อยู่เหนือตนเอง ให้คุณค่ากับการทำให้ชีวิตมีความหมายด้วยเป้าหมาย
อ่านต่อ

มีอารมณ์ขัน

ให้ความสำคัญกับการทำให้ผู้อื่นเกิดรอยยิ้ม มองเห็นแง่มุมของเรื่องราวที่ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกและเพลิดเพลิน
อ่านต่อ

มีความหวัง

มองเห็นถึงอนาคตที่มีความเป็นไปได้ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ มีความเชื่อมั่นและมีพลังในการนำพาตัวเองและผู้คนไปสู่เป้าหมาย
อ่านต่อ