Self-Regulation - การกำกับตนเอง

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านการกำกับตนเอง คือคนที่มีแรงจูงใจภายในเชิงบวกต่อการจัดการและกำกับให้ตนเองทำสิ่งต่างๆตามที่วางแผนไว้ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง สามารถจัดการและควบคุมการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยของตนเองได้ดี

 เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆของชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับความเสมอต้นเสมอปลายในการแสดงออก โดยเฉพาะบุคคลที่สามารถกำกับตนเองด้วยคุณธรรมได้ จะช่วยให้สามารถประคองตัวเองอย่างมีสติสู่เป้าหมายที่ตั้งใจได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

การกำกับตนเองที่มีมากไป อาจส่งผลเชิงลบต่อการติดกับดักความคิดของตนเอง จนขาดความกล้าในการทำสิ่งที่แตกต่างหรือท้าทาย และอาจทำให้เกิดความเคร่งเครียด เก็บกด จนอาจทำให้เกิดการมองไม่เห็นคุณค่าของตนเอง

ด้านตรงข้ามของการกำกับตัวเองคือ การควบคุมตนเองไม่ได้ หุนหันพลันแล่น จัดการกับความไม่พอใจของตนเองไม่ได้ มีแนวโน้มในการใช้ชีวิตแบบตามใจตนเอง ซึ่งการที่ขาดทักษะหรือจุดแข็งด้านการกำกับตนเองนั้นเป็นสาเหตุของความผิดปกติทางอารมณ์มากมาย เพราะมนุษย์มักถูกควบคุมด้วยความกังวล ความโกรธ และความเศร้า