Prudence ​- ความรอบคอบ​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความรอบคอบ คือคนที่ให้ความสำคัญกับการคิดก่อนลงมือทำ มีทักษะในการมองหาและสร้างทางเลือกที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆ และจะไม่ยอมแลกเป้าหมายระยะยาวของตนเองไปกับความพึงพอใจระยะสั้น

 มองเห็นถึงห่วงโซ่ของผลลัพธ์อันจะเกิดจากการกระทำของตนเอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกการกระทำที่ออกห่างจากความผิดพลาด สามารถประคองให้การตัดสินใจของตนเกิดขึ้นบนพื้นฐานการคิดและข้อมูลมากกว่าอารมณ์

ความรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีช่วยให้หลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆในชีวิตได้มาก หากแต่ถ้ามีมากไปอาจทำให้กลายเป็นคนที่เจ้าระเบียบ ติดกับรูปแบบหรือกรอบความคิด ทำให้อาจกระทบต่อความสัมพันธ์

คำที่ตรงกันข้ามกับความรอบคอบ คือ ความประมาท การมองหาสิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจ (sensation-seeking) ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้ละเลยสิ่งที่อาจมีความจำเป็นสำคัญ หรือการเตรียมตัวที่จำเป็น จนอาจส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ความผิดพลาด และอันตรายต่างๆในชีวิตได้