Love - ความรัก​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความรัก คือคนที่มองเห็นถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งกับเพื่อน ครอบครัว และคนรัก เลือกที่จะใช้เวลากับการทำให้คนที่รักมีความสุข

ทักษะในการแสดงออกซึ่งความรักถือว่ามีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย (secure attachment) อันเป็นพื้นฐานของการสร้างความแข็งแกร่งทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนรู้จัก และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ความรักนั้นเป็นหัวใจและแรงบันดาลใจของการใช้ชีวิต เป็นกาวที่ยึดความสัมพันธ์ที่สำคัญ และดูเหมือนสิ่งที่จะมีความสำคัญไม่แพ้กัน คือความรู้สึกและพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายในแต่ละความสัมพันธ์ ไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหน เราก็ต้องการที่จะตกหลุมรัก และเราต้องการที่จะอยู่ในความรักเพื่อเติมเต็มความรู้สึก ความต้องการรักของตนเอง

การมีความรักที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการยึดติดในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรัก เพื่อน งาน เงิน ครอบครัว สุขภาพ และตนเอง ซึ่งถ้าเกิดการผิดหวังอาจจะทำให้เกิดภาวะของการกระทบกระเทือนทางจิตใจที่รุนแรง หรือบุคลิกภาพแปรปรวนขึ้นมาได้

คนที่ขาดความรัก หรือขาดทักษะในการแสดงออกซึ่งความรักนั้นทำให้เป็นผลลบอย่างชัดเจน อาจทำให้เกิดความแปลกแยก ความบาดหมาง และความเหงา เพราะไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นได้ ซึ่งอาจจะรุนแรงไปจนถึงเกิดความเกลียดชัง ความชิงชัง และการแยกตัวขึ้นได้