Leadership ​ - ความเป็นผู้นำ​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความเป็นผู้นำ คือคนที่สามารถช่วยนำพาให้คนในกลุ่มสามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้ ในขณะที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 โดยการที่จะมีความเป็นผู้นำได้นั้นต้องอาศัยทักษะมากมายเช่น การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การประเมิน การแก้ไขปัญหา การเจรจา การมีจิตวิทยาที่ดี การสร้างพันธมิตร การรวบรวมขวัญและกำลังใจของคนในกลุ่ม ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศ เพื่อทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จที่พวกเขาต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นผู้นำเป็นคุณลักษณะที่ดี แต่หากมีมากเกินไปอาจส่งผลต่อการกระทำที่จะมีแนวโน้มในการกดขี่หรือเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้มาทำงานให้ตนเอง หรือยึดเอาความคิดของตนเองเป็นหลักโดยขาดความเข้าใจในความต้องการของคนในกลุ่มที่แท้จริง

การขาดภาวะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง คนที่มักเชื่อฟังโดยปราศจากมุมมองและความคิดของตนเอง ที่ไม่ค่อยได้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ขาดโอกาสในการเอื้ออำนวยต่อการแสดงบทบาทนี้ โดยความเป็นผู้นำขั้นพื้นฐานที่สามารถฝึกได้ในตัวคนทุกคน คือ การฝึกการตัดสินใจ และนำตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งจะช่วยให้เมื่อต้องรับบทบาทในการนำคนอื่น สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น