Kindness - ความใจดี​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความใจดี คือคนที่ให้ความสำคัญกับการทำดีต่อคนอื่น การมอบความห่วงใย ความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ และดูแล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ซึ่งการอยู่ใกล้กับคนที่มีคุณลักษณะนี้มักจะทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจ และถูกเติมเต็ม การแสดงออกของคนที่มีจุดแข็งนี้มีความเป็นธรรมชาติและสัมผัสได้ถึงเจตนาที่ดี หากเราถามเด็กสักคนหนึ่งถึงลักษณะของคนดีตามจินตนาการของพวกเขา เราจะพบว่า คนที่มีความใจดี จะปรากฏออกมาอย่างชัดเจน

คนที่มีความใจดีที่มากเกินไปก็อาจจะถูกคนอื่นหลอกได้ง่ายเพราะ คนใจดีจะยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนโดยไม่ได้คิดอะไร แต่อาจจะมีคนที่ขาดความใจดีคิดที่จะหวังผลประโยชน์ในคนนั้นก็เป็นได้ ในอีกทางหนึ่งคนที่มีความใจดีมากเกินไป อาจสร้างความรู้สึกอึดอัดใจให้กับผู้รับได้เช่นกัน หากความใจดีนั้นถูกส่งไปในขณะที่ผู้รับยังไม่ต้องการ ซึ่งการกระทำภายใต้คำว่า ปรารถนาดี เป็นการกระทำที่ผู้รับรู้สึกอึดอัดต่อการปฏิเสธ หรือกระทั่งอาจส่งผลเสียระยะยาวต่อผู้รับที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะยาว ดังนั้นการฝึกเรื่องของความใจดีจึงจำเป็นต้องผูกโยงกับเรื่องความสมเหตุสมผลของสิ่งที่ทำด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ตรงกันข้ามที่เห็นได้ชัดของความใจดี คือความเห็นแก่ตัว ความไม่แยแสต่อคนรอบตัว หรือสิ่งรอบตัว ซึ่งอาจส่งผลเชิงลบต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมได้