Humility and Modesty ​ - ความอ่อนน้อมถ่อมตน​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน คือคนที่ให้คุณค่ากับความไม่สมบูรณ์ทั้งของตนเองและคนอื่น มักไม่เดินเข้าหาการเป็นจุดสนใจ เด่นดัง

มีความเข้าใจและยอมรับตนเองในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ ไม่หลงไปกับคำชมหรือท้อแท้ไปกับคำดูถูก แต่พยายามเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช้กลไกป้องกันตัวเองของจิตใจ (defense mechanism) อีกทั้งยังซื่อตรงต่อความรู้สึกของตนเอง ไปพร้อมกับการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่น รวมถึงสถานการณ์ และบริบทแวดล้อม

ความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้ามีมากเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากการขาดความเข้าใจในตนเอง การเลี้ยงดูที่ไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นและให้คุณค่ากับการเชื่อฟังมากเกินไป จนทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตนเองทั้งในเรื่องของความสามารถ คุณค่า ที่ทัดเทียมกับผู้อื่น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะที่เรียกว่า การลดคุณค่าในตัวเอง (self-depreciation) ได้

ด้านตรงข้ามของจุดแข็งนี้คือ ความเย่อหยิ่ง ความหยิ่งทะนง ความโอหัง และความเอาแต่ใจตัวเอง ส่งผลให้กลายเป็นคนที่มีความนับถือตัวเองในเชิงลบ (footless self-esteem) ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงมุมมองของคนอื่นจนกระทบต่อความสัมพันธ์ได้