Hope ​ ​- มีความหวัง​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านการมีความหวัง คือคนที่มองเห็นถึงอนาคตที่มีความเป็นไปได้ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ มีความเชื่อมั่นและมีพลังในการนำพาตัวเองและผู้คนไปสู่เป้าหมาย

โดยความหวังที่มีนั้นเกิดขึ้นจากเป้าหมายและการคาดการณ์อนาคตที่เป็นไปได้ แม้มีโอกาสไม่มากก็พร้อมจะสร้างพลังให้ตนเองและให้กำลังใจผู้อื่นในการเดินทางสู่เป้าหมายนั้น ซึ่งการมองโลกแบบมีความหวัง (optimism) นี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญกับภาวะซึมเศร้า หรือความวิตกกังวลได้

ถ้ามีมากเกินไปอาจจะทำให้ผู้อื่นมองว่าเป็นคนเพ้อฝัน ไม่อยู่กับความเป็นจริงของโลก จนอาจทำให้ประมาทต่อการป้องกันความเสี่ยงในชีวิตได้

ถ้าคนขาดความหวัง การมองในแง่ร้าย ความสิ้นหวัง ความเศร้าโศก และความรู้สึกหมดหนทางจะเข้ามาแทนที่ ซึ่งการที่เกิดภาวะเหล่านี้เป็นเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ เช่น เกิดอาการวิตกกังวล และซึมเศร้า