Honesty - ความซื่อสัตย์

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความซื่อสัตย์ ซื่อตรง คือคนที่สื่อสารความจริง ด้วยความซื่อตรง และซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง รวมถึงเคารพในความแตกต่างของคนอื่น

ซึ่งคุณลักษณะด้านนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากให้เกิดในจิตใจมนุษย์ โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ต้องการความไว้วางใจสูง การสูญเสียความไว้วางใจในแต่ละครั้งนั้นมีโอกาสส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ และนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้ว เวลาที่ต้องเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำ ผู้คนมักจะมองหาความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ของผู้นำคนนั้น ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่คนต้องการอย่างน้อยก็ในการติดต่อพูดคุยระหว่างกัน

การที่บางคนพูดหรือแสดงออกอย่างซื่อตรงจนมากเกินไป อาจทำให้เกิดความรู้สึกชอบธรรมในการตัดสินการกระทำของบุคคลอื่นที่อาจยังไม่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกของตนเองได้ จนอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ในบางโอกาส

คำตรงกันข้ามสำหรับจุดแข็งนี้คือ โกหก หลอกลวง ไม่จริงใจ เสแสร้ง และความเท็จ เมื่อบุคคลมีการกระทำที่หลอกลวง ไม่จริงใจ หรือขาดความซื่อตรง ซื่อสัตย์ อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของคนรอบตัวได้