Gratitude​ ​- การรู้สึกขอบคุณสิ่งรอบตัว

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านการรู้จักบุญคุณ และชื่นชมสิ่งรอบตัว คือคนที่มีความรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือสิ่งที่ตนเองได้รับ ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับคนอื่น รวมถึงธรรมชาติแวดล้อมต่างๆ

สัมผัสได้ถึงการเกื้อหนุนช่วยเหลือกันของคนหรือธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการให้เวลาพูดคุยกัน ไปจนถึงการได้รับของขวัญ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับความรู้สึกเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งต่างๆ มีแนวโน้มต่อการมีความสุขในชีวิตได้ไม่ยากนัก เพราะสัมผัสถึงคุณค่าที่ตนมีหรือได้รับ และมุ่งหมายที่จะตอบสนองคุณค่าเหล่านั้นกลับไปด้วยใจจริง

คนที่มีความรู้สึกและแสดงออกซึ่งความขอบคุณมากจนเกินไป อาจส่งผลให้คนรอบตัวรู้สึกถึงความไม่จริงใจ และหากเป็นบริบทที่การกระทำเกิดขึ้นระหว่างลูกน้องกับหัวหน้า อาจทำให้ถูกตีความได้ว่าเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์มากกว่ามาจากความรู้สึกที่แท้จริง

สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการรู้จักบุญคุณ และชื่นชมสิ่งรอบตัว คือการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง มองหาแต่การได้รับมากกว่าการให้ เมื่อไม่ได้รับตามที่ต้องการก็อาจแสดงออกอย่างเกรี้ยวกราดหยาบคาย