Fairness - ความยุติธรรม

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความยุติธรรม คือคนที่เคารพในความเสมอภาคและความยุติธรรม ไม่ใช้ความรู้สึกหรือความชอบส่วนตัวในการตัดสินอะไรเกี่ยวกับคนอื่น พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้คนอย่างเท่าเทียม

โดยความยุติธรรมนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามบุคคลที่แตกต่าง ทั้งในแง่ของความมุ่งมั่น การศึกษา หลักการ เหตุผลความเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ และประสบการณ์ความคิดของแต่ละบุคคล ซึ่งคุณลักษณะนี้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดความเจริญเติบโตทางจิตใจแบบผู้ใหญ่ (maturity) ที่สำคัญ เพราะต้องอาศัยทักษะการคิดที่ซับซ้อน (abstractness) ในการประเมินและตัดสินการกระทำหรือเหตุการณ์ต่างๆ

คนที่มีความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ดี แต่หากมีมากเกินไป อาจทำให้ถูกมองว่าขาดความยืดหยุ่น ใช้เหตุผลเป็นหลักกับทุกเรื่อง ทุกบริบท และอาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ยอมรับในตัวตนภายในของคนนั้นได้

ด้านตรงข้ามที่ชัดเจนของความยุติธรรมคือ ความอยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอคติ หรือความเห็นแก่ตัว จะส่งผลต่อความไม่ไว้วางใจในความรู้สึกของผู้คน เนื่องจากเมื่อมีความอยุติธรรมเกิดขึ้น ก็จะเกิดคำว่าสิทธิพิเศษ หรือความไม่เท่าเทียมขึ้น และแน่นอนว่าคนที่เสนอสิทธิพิเศษเหล่านี้มักขาดความเข้าใจในหลักของคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน