Creativity​ - ความคิดสร้างสรรค์​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความคิดสร้างสรรค์นั้น คือคนที่ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล หรือต่อโลก

ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่จำกัดอยู่แค่งานศิลปะหรือดนตรี หากแต่อยู่ที่วิธีคิด การเรียบเรียงความคิด และจินตนาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตน์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาทางทฤษฎีที่มีความซับซ้อนและไปไกลกว่าข้อเท็จจริงที่มีในขณะนั้น ซึ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักมีลักษณะเด่นในการเข้าใจถึงความต้องการของบุคคล และความต้องการของสถานการณ์ จนสามารถออกแบบกระบวนการ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการนั้นๆได้ อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์นั้นยังสามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งออกไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นต้นทุนทางความหวังที่ดีสำหรับผู้คนในการคิดถึงอนาคตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม

ในคนที่มุ่งเน้นแต่การจะคิดให้สร้างสรรค์ คิดแต่สิ่งใหม่ อาจทำให้ลืมมองถึงการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองเข้ากับปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของการกระทำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับผู้คน และสิ่งที่เป็นอยู่ จนอาจทำให้ดูแปลกประหลาดออกไป

การขาดความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เป็นเรื่องธรรมดาที่บางคนจะขาดความคิดสร้างสรรค์ไปบ้าง และใช้ชีวิตในรูปแบบที่เหมือนเดิมในทุกวัน ซึ่งถ้าคนนั้นนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มาก อาจทำให้เกิดภาวะความรู้สึกดูถูกตนเอง ซึ่งความคิดเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในอนาคตได้