Citizenship - ความเป็นพลเมือง​

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความเป็นพลเมือง การทำงานเป็นทีม คือคนที่ให้ความสำคัญกับประโยชน์โดยรวมของสังคม (common good) ซึ่งหมายรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองโดยที่ยืนหยัดในการไม่ละเมิดคนอื่น และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม

 การรวมพลังกับคนอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงตามเป้าหมาย มองคุณค่าของความสำเร็จเกิดจากกลุ่มร่วมกัน พร้อมแบ่งปันเติมเต็มความภาคภูมิใจของทุกคนในกลุ่มได้โดยไม่หวงแหนความสำเร็จไว้ที่ตนเองเพียงคนเดียว

หากมีความเป็นพลเมือง หรือมุ่งเน้นการเป็นทีมมากเกินไป อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัวเองในเรื่องของการไม่สามารถรับรู้ หรือยืนหยัดในความต้องการลึกๆภายในใจของตนเองได้ ยอมเสียสละตนเองอยู่ตลอดเวลา จนอาจทำให้การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่สมดุล 

คำตรงข้ามที่เห็นได้ชัดของการขาดการทำงานเป็นทีมนั้นคือ ความเห็นแก่ตัว ซึ่งถ้าคนในกลุ่มเกิดความเห็นแก่ตัว ขาดความร่วมมือกันทำงานเพื่อมุ่งตรงสู่เป้าหมาย และอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่าย ทั้งนี้การป้องกันขั้นต้นของการเกิดความขัดแย้งภายในกลุ่มจากเรื่องนี้คือ การสื่อสารและการทำความเข้าใจในความต้องการของคนในกลุ่ม