Bravery - ความกล้าหาญ

คนที่มีอุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งด้านความกล้าหาญ คือคนที่สามารถยืนหยัดเอาชนะความกลัวภายในจิตใจของตนเองได้ กล้าเผชิญหน้ากับความจริงความถูกต้องแม้สิ่งที่ทำจะเป็นการกระทำของคนส่วนน้อยก็ตาม

 ซึ่งทักษะด้านความกล้าหาญที่มีต่อการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนี้ทำให้คนที่ยืนหยัดจะรู้สึกเคารพตัวเอง มีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นการยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมในการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความโกรธ เห็นต่าง หรือสถานการณ์อื่นที่สร้างความหวาดกลัว คนที่มีคุณลักษณะนี้เป็นจุดแข็งมักจะเป็นคนที่มีความซื่อตรงต่อสิ่งที่ทำ และมีความอดทนต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นความกลัวภายในจิตใจ

ถ้าคนมีความกล้าหาญมากเกินไป จนถึงขั้นที่เรียกว่า กล้าบ้าบิ่น อาจส่งผลทำให้มีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงได้ตลอดเวลา เพราะคนนั้นจะไม่มีความเกรงกลัวต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น ขาดความยับยั้งชั่งใจ

ในด้านตรงกันข้ามกับความกล้าหาญคือ ความขี้ขลาด หรือไร้ระเบียบ ความวิตกกังวล คนที่ขาดความกล้าหาญนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่สามารถทำในสิ่งต่างๆที่ตัวเองคิด หรือฝันไว้ได้ เพราะติดอยู่ในกรอบความคิด ซึ่งเมื่อความรู้สึกทางลบเหล่านี้เกาะกุมหัวใจอยู่ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชีวิตได้