แพลตฟอร์มเปิดใจ

แพลตฟอร์มเปิดใจ คือ แพลตฟอร์มที่จะช่วยคุณครูและครอบครัวมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการตอบสนองต่อนิสัยของวัยรุ่นด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาเชิงบวก ที่เรียกว่า อุปนิสัยเชิงบวก (Character Strength) ผ่านคลิปสั้นเหตุการณ์จำลองในชั้นเรียน โดยทุกท่านสามารถเลือกตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ด้วยตัวเองในรูปแบบ interactive ถึง 3 ทางเลือกด้วยกัน ทั้งการปล่อยไปเฉยๆ การใช้วิธีการเชิงลบ และการใช้จิตวิทยาเชิงบวก

โดยคลิปจะช่วยท่านสามารถมีวิธีการตอบสนองนักเรียนผ่านการฝึกฝนอุปนิสัยเชิงบวกให้กับพวกเขา ซึ่งอุปนิสัยเชิงบวกแต่ละด้านนั้นเป็นอุปนิสัยที่มีอยู่ในตัวคนทุกคน เปรียบเสมือนอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆที่เราต้องพบเจอ ทั้งการตัดสินใจ การสร้างความสัมพันธ์ การจัดการอารมณ์ การเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

ความกล้าหาญ

สามารถยืนหยัดเอาชนะความกลัวภายในจิตใจของตนเองได้ กล้าเผชิญหน้ากับความจริงความถูกต้องแม้สิ่งที่ทำจะเป็นการกระทำของคนส่วนน้อยก็ตาม
อ่านต่อ

ความยุติธรรม

เคารพในความเสมอภาคและความยุติธรรม ไม่ใช้ความรู้สึกหรือความชอบส่วนตัวในการตัดสินอะไรเกี่ยวกับคนอื่น พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้คนอย่างเท่าเทียม
อ่านต่อ

การให้อภัยและความมีเมตตา

สามารถยับยั้งความโกรธ ความเสียใจ ความอยากแก้แค้นของตนเองได้ในขณะที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการกระทำของคนอื่น
อ่านต่อ

ความศรัทธา

รู้สึกเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือคุณค่าบางอย่างที่อยู่เหนือตนเอง ให้คุณค่ากับการทำให้ชีวิตมีความหมาย
อ่านต่อ

ความคิดสร้างสรรค์

ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สิ่งที่สร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล หรือต่อโลก
อ่านต่อ

มุมมองที่หลากหลาย

สามารถประมวลประสบการณ์และความรู้ของตนเองมาใช้ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตได้ ไม่จำกัดตนเองอยู่เพียงการรับข้อมูลทางใดทางหนึ่ง
อ่านต่อ

ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง

สื่อสารความจริง ด้วยความซื่อตรง และซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเอง รวมถึงเคารพในความแตกต่างของคนอื่น
อ่านต่อ

ความเป็นพลเมือง

ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของสังคม ซึ่งรวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองโดยที่ไม่ละเมิดคนอื่นและมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
อ่านต่อ

การกำกับตนเอง

มีแรงจูงใจเชิงบวกต่อการกำกับให้ตนเองทำสิ่งต่างๆตามที่วางแผนไว้ สามารถจัดการความไม่พอใจ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยของตนเองได้ดี
อ่านต่อ

การชื่นชมความงามและความเป็นเลิศ

มีความละเอียดอ่อนในการถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์ได้อย่างมีชีวิตชีวา และชื่นชมต่อความสามารถของผู้คนด้วยความจริงใจ
อ่านต่อ

ความอยากรู้อยากเห็น

ลักษณะเด่นด้านความช่างสังเกต มีความสามารถด้านการตั้งคำถาม และการตั้งข้อสังเกตต่อสิ่งรอบตัว
อ่านต่อ

ความใจดี

ให้ความสำคัญกับการทำดีต่อคนอื่น การมอบความห่วงใย ความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ และดูแล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
อ่านต่อ

ความอดทน

สามารถจัดการกับสิ่งที่เริ่มต้นไว้ให้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรค หรือความน่าเบื่อมากแค่ไหนก็ตาม
อ่านต่อ

ความเป็นผู้นำ

สามารถช่วยนำพาให้คนในกลุ่มสามารถเดินทางสู่เป้าหมายได้ ในขณะที่สามารถรักษาความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มได้เป็นอย่างดี
อ่านต่อ

ความรอบคอบ

ให้ความสำคัญกับการคิดก่อนลงมือทำ มีทักษะในการมองหาและสร้างทางเลือกที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆ
อ่านต่อ

ความมีอารมณ์ขัน

ให้ความสำคัญกับการทำให้ผู้อื่นเกิดรอยยิ้ม มองเห็นแง่มุมของเรื่องราวที่ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกและเพลิดเพลิน
อ่านต่อ

การตัดสินใจ

ลักษณะเด่นด้านของการใช้การคิดอย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในชีวิต และการทำงาน
อ่านต่อ

ความฉลาดทางสังคม

ยอมรับในเอกลักษณ์และความแตกต่างกันของคนแต่ละคน และมีทักษะในการตอบสนองต่อความแตกต่างกันนั้นแบบรายบุคคล
อ่านต่อ

ความกระตือรือร้น

สามารถเติมเต็มความรู้สึกมีชีวิตชีวา ทั้งกับตัวเองและคนรอบตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรารู้สึกเพลิดเพลินในสิ่งที่ทำ
อ่านต่อ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ให้คุณค่ากับความไม่สมบูรณ์ทั้งของตนเองและคนอื่น มักไม่เดินเข้าหาการเป็นจุดสนใจ เด่นดัง
อ่านต่อ

มีความหวัง

มองเห็นถึงอนาคตที่มีความเป็นไปได้ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ มีความเชื่อมั่นและมีพลังในการนำพาตัวเองและผู้คนไปสู่เป้าหมาย
อ่านต่อ

การรู้สึกขอบคุณสิ่งรอบตัว

มีความรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับคนอื่น
อ่านต่อ

รักในการเรียนรู้

มีความรู้สึกในเชิงบวกเมื่อได้รับทักษะและความรู้ใหม่ มองว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งท้าทายและเป็นประโยชน์
อ่านต่อ

ความรัก

มองเห็นถึงคุณค่าและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งกับเพื่อน ครอบครัว และคนรัก เลือกที่จะใช้เวลากับการทำให้คนที่รักมีความสุข
อ่านต่อ